Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử trên địa bàn Long Xuyên

Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Để triển khai thực hiện trên địa bàn Long Xuyên, UBND thành phố giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, ngành thành phố và phường, xã quy trình triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử nêu trên. Đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện TTHC thông qua các nhóm TTHC liên thông để người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích, qua đó tăng số lượng hồ sơ được thực hiện qua TTHC liên thông. 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND xã, phường thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại đơn vị; thực hiện rà soát đảm và bảo các điều kiện về nhân sự, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đường truyền… để thực hiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông, phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành các bộ, ngành nhằm giải quyết TTHC liên thông có hiệu quả.

Nguyễn Liên