Xã, phường

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG 

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. PHƯỜNG MỸ BÌNH

1

Vương Mai TrinhChủ tịch0948.640.789vmtrinh@angiang.gov.vn

2

Phạm Hồng SangPhó Chủ tịch0939.972.327phsang@angiang.gov.vn

3

Phan Hoàng Phát ĐạtPhó Chủ tịch0333.372.089phpdat@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc TiềnPhó Chủ tịch0908.797.036nntien02@angiang.gov.vn

5

Lê Hồng ÂnPhó Chủ tịch0919.090.496lhan@angiang.gov.vn
2. PHƯỜNG MỸ LONG

1

Nguyễn Thiên ThanhChủ tịch0918.650.006ntthanh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh ThiPhó Chủ tịch0948.783.927ntmthi@angiang.gov.vn

3

Đặng Khoa ThiPhó Chủ tịch0977.775.748dkthi@angiang.gov.vn
3- PHƯỜNG MỸ XUYÊN

1

La Thị Lan ThanhChủ tịch0949340999ltlthanh@angiang.gov.vn

2

Trần Nguyệt NgaPhó Chủ tịch0948232352tnnga01@angiang.gov.vn

3

Phan Công BằngPhó Chủ tịch0915345635 
4- PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

1

Nguyễn Quốc BảoChủ tịch0917.640.959nqbao@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Yến OanhPhó Chủ tịch0919.967.999ntyoanh@angiang.gov.vn

3

Phan Thị Hồng ThảoPhó Chủ tịch0934.517.246pththao@angiang.gov.vn
5- PHƯỜNG MỸ PHƯỚC

1

Lê Minh ĐạtChủ tịch0989.118.605lmdat@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thanh HùngPhó Chủ tịch0914.277.195hthung06@angiang.gov.vn

3

Lê Thành ThậtPhó Chủ tịch0913.651.854ltthat@angiang.gov.vn
6- PHƯỜNG ĐÔNG XUYÊN

1

Châu Nhựt VănChủ tịch0919.072.577cnvan@angiang.gov.vn

2

Đỗ Chí HiếuPhó Chủ tịch0916.665.662dchieu@angiang.gov.vn

3

Lê Thị Thanh NgânPhó Chủ tịch0949.187.033lttngan@angiang.gov.vn
7- PHƯỜNG MỸ QUÝ

1

Liêu Quốc BìnhChủ tịch0918.277.209lqbinh01@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Thảo TrangPhó Chủ tịch0909.197.797vtttrang01@angiang.gov.vn

3

Võ Văn TríPhó Chủ tịch0913.969.694vvtri@angiang.gov.vn 
8- PHƯỜNG MỸ THẠNH

1

Nguyễn Thanh TuấnChủ tịch0919.304.278nttuan02@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Quốc TuấnPhó Chủ tịch0918.532.651nqtuan04@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Quốc DũngPhó Chủ tịch0913.744.606hqdung01@angiang.gov.vn
9- PHƯỜNG MỸ THỚI

1

Trần Vũ Khánh TrangChủ tịch0976.625.878tvktrang.angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh HàPhó Chủ tịch0949.744.335ntha.angiang.gov.vn

3

Đặng Hoàng VinhPhó Chủ tịch0907.390.993dhvinh.angiang.gov.vn
10. PHƯỜNG BÌNH ĐỨC

1

Lê Việt TiếnChủ tịch0903.011.033lvtien@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim PhụngPhó Chủ tịch0789.656.539ntkphung02@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Sĩ TrungPhó Chủ tịch0919.620.135nstrung@angiang.gov.vn
11. PHƯỜNG MỸ HÒA

1

Dương Thanh Hưng Chủ tịch0919702520dthung01@angiang.gov.vn 

2

Trần Thị Ngọc LoanPhó Chủ tịch0813660187ttnloan@angiang.gov.vn 

3

Đỗ Thị Thanh Thảo  Phó Chủ tịch0906897677dttthao@angiang.gov.vn 
12. XÃ MỸ HÒA HƯNG

1

Dương Anh DũngChủ tịch0919.121.492dadung02@angiang.gov.vn

2

Hà Quốc SửPhó Chủ tịch0919.511.648hqsu@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thế MỹPhó Chủ tịch0919.385.899ntmy01@angiang.gov.vn
13. XÃ MỸ KHÁNH

1

Nguyễn Văn MánhChủ tịch0939.313.313nvmanh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thái PhongPhó Chủ tịch0987.479.242ntphong09@angiang.gov.vn

3

Phạm Quang ĐệPhó Chủ tịch0917.776.049pqde@angiang.gov.vn