Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Theo thông tin, dữ liệu 05 nhóm chỉ tiêu đánh giá theo Quyết định 766/QĐ- TTg trên cổng dịch vụ công quốc gia, tổng điểm thành phố Long Xuyên đạt 75,07 điểm, tăng 13,72 điểm so tháng 02/2024 (xếp loại khá và đứng thứ 9/11 huyện, thị) và đơn vị phường Bình Khánh 69,6 điểm xếp loại trung bình (03 tháng liên tiếp).

(Ảnh minh họa)

Thực hiện văn bản 1554/VPUBND-TH ngày 02/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/2024, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể thàh phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và UBND các phường xã đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau.

Các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện 05 nhóm chỉ tiêu theo Quyết định 766/QĐ-TTg trên cổng dịch vụ công quốc gia, phấn đấu đạt loại “Tốt”. 

UBND phường Bình Khánh cần làm rõ vai trò, trách nhiệm từng cán bộ, công chức khi đơn vị nằm trong nhóm “Trung bình” 03 tháng liên tục; các phòng, ban, ngành thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và UBND xã, phường nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trên cổng DVC, việc số hóa 100% hồ sơ khi tiếp nhận và trả kết quả theo đúng danh mục đã được ƯBND tỉnh ban hành và quy định Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ; tăng cường tái sử dụng các kết quả thủ tục hành chính trước đó, góp phần đạt tỷ lệ tối thiểu 50%.

Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch chỉ đạo công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện nghiêm việc thanh toán trực tuyến trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 45%/tháng.

Hồng Lan