THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg

(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)

 

Tính đến ngày 01/7/2024

 

Đơn vị

Điểm tổng hợp

(01/7/2024)

Điểm chênh lệch

 

Điểm yêu cầu

 

 UBND TP. Long Xuyên

77,2

0

80-90

1

UBND phường Mỹ Bình

86,92

+0,01

80-90

2

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

86,65

+0,53

80-90

3

UBND xã Mỹ Khánh

89,14

+0,14

80-90

4

UBND phường Mỹ Thới

85,65

-0,17

80-90

5

UBND phường Đông Xuyên

84,57

+0,16

80-90

6

UBND phường Mỹ Hòa

82,19

+1,41

80-90

7

UBND phường Mỹ Xuyên

81,65

+0,4

80-90

8

UBND phường Mỹ Long

83,87

+0,66

80-90

9

UBND phường Bình Đức

81,61

+0,56

80-90

10

UBND phường Mỹ Quý

72,99

-0,63

80-90

11

UBND phường Mỹ Thạnh

77,71

+0,9

80-90

12

UBND phường Mỹ Phước

84,59

+3,83

80-90

13

UBND phường Bình Khánh

77,17

+1,3

80-90

 

 

Hồng Lan