THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg

THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg

(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)

 

Tính đến ngày 22/4/2024

 

Đơn vị

Điểm tổng hợp

(22/4/2024)

Điểm chênh lệch

 

Điểm yêu cầu

 

 UBND TP. Long Xuyên

72,6

0

80-90

1

UBND phường Mỹ Bình

87,15

-0,01

80-90

2

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

85,87

+0,82

80-90

3

UBND xã Mỹ Khánh

85,95

+0,18

80-90

4

UBND phường Mỹ Thới

84,81

+0,31

80-90

5

UBND phường Đông Xuyên

82,34

+0,31

80-90

6

UBND phường Mỹ Hòa

81,44

+0,53

80-90

7

UBND phường Mỹ Xuyên

79,99

+0,53

80-90

8

UBND phường Mỹ Long

80,22

+0,18

80-90

9

UBND phường Bình Đức

79,27

+1,2

80-90

10

UBND phường Mỹ Quý

72,66

+0,17

80-90

11

UBND phường Mỹ Thạnh

73,55

+0,43

80-90

12

UBND phường Mỹ Phước

71,15

+0,66

80-90

13

UBND phường Bình Khánh

68,58

+1,72

80-90

 

 

 

Ban Biên tập