Mỹ Long triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 2968/KH-UBND ngày 09/04/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2024, Ban Chỉ đạo “Chuyển đổi số” phường Mỹ Long vừa triển khai kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn phường Mỹ Long năm 2024.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong thay đổi nhận thức, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị và tại địa phương để phục vụ người dân và doanh nghiệp; ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ số của các doanh nghiệp Việt Nam; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn phường; tham gia chuỗi sự kiện chuyển đổi số năm 2024 do thành phố tổ chức; phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp,… 

Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền về các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại; nâng cao nhận thức của toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng phường Mỹ Long trở thành một trong những phường tiêu biểu trong chuyển đổi số của thành phố Long Xuyên./.

Khoa Thi - P. Mỹ Long