Long Xuyên thực hiện Kiểm tra công vụ năm 2024

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ ”, UBND thành phố ban hành kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2024. 

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, qua dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị và công dân; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, …., 

Tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính thành phố Long Xuyên năm 2023; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15-CT/TƯ, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố.

Thông qua hoạt động kiểm tra góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có biện pháp xử lý.

Nguyễn Liên