Long Xuyên - phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Phát triển Kinh tế tập thể và Hợp tác xã” tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2025; UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 23/ 3/2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố với những mục tiêu cụ thể như:

-  Duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã (bao gồm hợp tác xã phi nông nghiệp) đã được phân loại và đánh giá có hiệu quả năm 2021; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã xếp loại trung bình, yếu kém. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn có ít nhất 80% tổng số nông dân, hộ sản xuất là thành viên hợp tác xã hay tổ hợp tác. Hằng năm, có 03 - 05% tổ hợp tác hiện có tại địa phương được nâng chất phát triển lên hợp tác xã. Thành lập mới trung bình 02 hợp tác xã/năm để đạt số lượng 26-27 hợp tác xã vào năm 2025, trong đó có hơn 70% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; 24% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

- Triển khai hoàn thiện, nhân rộng 01 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu
quả trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; sau năm 2025 sẽ nhân rộng cho các HTX. Xây dựng từ 05 – 07 mô hình tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm thuộc ngành hàng chủ lực của tỉnh (bao gồm sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao); 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã khác phát triển theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đa dạng, bền vững giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với các chủ thể kinh tế khác góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Thành phố đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp thực hiện như:

- Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn thành lập hợp tác xã cho các sáng lập viên, thành viên các tổ hợp tác và người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể; tư vấn, hướng dẫn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập và xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các phương pháp tuyên truyền, tập huấn mới sinh động và hiệu quả hơn thông qua đổi mới chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc điểm của khu vực kinh tế tập thể. Chọn các mô hình hợp tác xã trở thành kiểu mẫu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã và làm cơ sở để nhân rộng.

- Củng cố, xử lý dứt điểm đối với các hợp tác xã yếu kém, đã ngừng hoạt động, hoặc hoạt động không đúng quy định của Luật Hợp tác xã. Phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của thành viên trong hợp tác xã; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn và nâng mức vốn góp; thu hút thêm thành viên mới nhằm huy động nguồn lực, nâng cao tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã.

- Tiếp tục thành lập mới các hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả; coi trọng mở rộng quy mô thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phối hợp với với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân thành phố trong công tác tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển toàn diện. Triển khai thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết hoạt động; tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Hồng Lan