Chương trình hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn từ nay đến năm 2030

Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. UBND thành phố Long Xuyên xây dụng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là giảm cường độ phát thải khí nhà kính nhằm góp phần phấn đấu chung với cả nước giảm tối đa cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

(Ảnh minh họa)

Thành phố sẽ tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững như xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa như tiếp tục xây dựng nông thôn mới; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và đa số người dân trong được sử dụng nước sạch...

UBND thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh; truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức; phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh; đẩy mạnh tăng trưởng xanh dựa trên đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế; phát triển kết cấu hạ tầng logistics theo hướng xanh đảm bảo tính đồng bộ; quản lý và phát triển các mô hình quản lý tổng họp chất thải rắn, tái chế và xử lý chất thải rắn; quản lý chất lượng không khí; thúc đẩy các chương trình dán nhãn năng lượng, nhãn sinh thái; triển khai “mua sắm công xanh, dịch vụ công xanh ” như mua sắm các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam hoặc được công nhận theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Liên