Long Xuyên – đẩy mạnh công tác cải cách hành năm 2024

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, muc tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Long Xuyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch cải cách hành chính thành phố Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2025, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 trên địa bàn Long Xuyên. 

Theo đó, năm 2024 Long Xuyên tập trung tổ chức thực hiện tốt CCHC trên 06 lĩnh vực trọng tâm là cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Ngoài ra còn tập trung thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động thực thi công vụ, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hàng năm đối với UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến xã, phường, góp phần thực hiện thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Long Xuyên.

Nguyễn Liên