Họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Xuyên

Chiều ngày 6/11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Xuyên do Bà Đặng Thị Hoa Rây, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng chủ trì, phối hợp Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung báo cáo, tờ trình dự kiến thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét 13 dự thảo báo cáo định kỳ, 07 báo cáo chuyên đề và 22 tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình của UBND tỉnh An Giang về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lượng từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; tờ trình dự thảo Nghị quyết danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2024; tờ trình dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030; tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Qua đó, các đại biểu đều thống cao với dự thảo các báo cáo và tờ trình dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đồng thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh đối với một số vấn đề cử tri quan tâm như: cần đảm bảo cơ số thuốc đối với bệnh nhân khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm Y tế; điều chỉnh hợp lý đối với việc thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ là Trưởng khóm, ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận….giúp họ có cuộc sống ổn định, yên tâm gắn bó và cống hiến cho địa phương.

Kết thúc buổi họp, Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Long Xuyên) ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, thành phố Long Xuyên sẽ nghiên cứu và tổng hợp bằng văn bản đối với các nội dung dự kiến chất vấn và trả lời chất vấn trình tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh./. 

Ngọc Điễm