UBND thành phố Long Xuyên làm việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Mỹ Hòa Hưng và Xã Mỹ Khánh

Chiều ngày 9/4, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện duy trì xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Mỹ Hòa Hưng và xã Mỹ Khánh. Ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên-Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì cuộc họp.

Đến thời điểm này, xã Mỹ Hòa Hưng đạt 17/19 tiêu chí và xã Mỹ Khánh đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Về thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh cần đảm bảo 4/4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; điều kiện thứ hai, thu nhập đạt trên 79 triệu đồng/người/năm. Điều kiện thứ ba, về mô hình ấp thông minh chọn ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh và ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng. Về điều kiện thứ tư, chọn lĩnh vực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Mỹ Khánh đăng ký lĩnh vực Du lịch và xã Mỹ Hòa Hưng chọn lĩnh vực Giáo dục. Để đạt được các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của 02 xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cùng tham gia đóng góp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đinh Văn Bảo đề nghị 02 địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu kiểu mẫu. Trước mắt, ưu tiên về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nông thôn, lắp đặt máy ATM trên địa bàn xã. Đồng thời, phát động trong nhân dân các mô hình thu gom rác thải, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, phấn đấu xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng đạt xã nông thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2024./.

Hồng Đào