UBND thành phố Long Xuyên tổ chức lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Thực hiện theo Công văn 1065/UBND-KTN ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021- 2025) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, UBND thành phố Long Xuyên đã triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Long Xuyên. 

Đến nay, đã hoàn thành Dự thảo Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2023 của thành phố, UBND thành phố Long Xuyên thực hiện niêm yết công khai Dự thảo hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Long Xuyên tại trụ sở UBND thành phố, UBND xã, phường và trên trang thông tin điện tử của thành phố ( http://longxuyen.angiang.gov.vn ) để các tổ chức, cá nhân tại địa phương tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. 

Hồ sơ lấy ý kiến gồm: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Xuyên; danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Long Xuyên để niêm yết tại trụ sở UBND thành phố, trụ sở UBND xã, phường. 

Hình thức đóng góp ý kiến: Niêm yết công khai Dự thảo hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Long Xuyên tại trụ sở UBND thành phố, UBND xã, phường và trên trang thông tin điện tử của thành phố (http://longxuyen.angiang.gov.vn) và lấy ý kiến trực tiếp theo địa bàn xã, phường. 

Địa điểm tiếp nhận ý kiến góp ý: Người dân đóng góp ý kiến về hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Long Xuyên thông qua phiếu góp ý gửi trực tiếp tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố, UBND xã, phường hoặc tại chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. 

Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày UBND thành phố thông báo.

Hồng Lan