THÔNG BÁO Về việc tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang