UBND thành phố Long Xuyên ban hành Thông báo số 5320/TB-UBND, ngày 27/6/2024 chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

(Xin bấm vào link dưới để xem toàn văn bản)

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập