Sở Thông tin và truyền thông An Giang vừa ban hành công văn đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Sở Thông tin và truyền thông An Giang vừa ban hành công văn số 657/STTTT-CNTT-BCVT, ngày 07/5/2024 về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 (Xin bấm vào link dưới để xem toàn văn bản)

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập