Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch số 744/KH-SDL, ngày 10/6/2024 về tổ chức Cuộc thi thiết kế...

Sở Du lịch tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch số 744/KH-SDL, ngày 10/6/2024 về tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa lịch sử của di tích trong khu di sản... (bấm vào link dưới để xem toàn văn bản)

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập