UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

UBND thành phố vừa chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã đẩy mạnh thực hiện truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, công tác truyền thông phải đa dạng về hình thức và nội dung, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Trong công tác truyền thông cần chú ý nhân rộng những tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu, để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.Đối tượng truyền thông là người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ Chương trình như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn thành phố, cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.Hình thức truyền thông gồm: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ thànhphố tới cơ sở; thực hiện truyền thông qua mạng xã hội, Infographic, ảnh thiết kế, video clip; qua việc tổ chức các cuộc thi; hội nghị, hội thảo; các cuộc vận động, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông lĩnh vực giảm nghèo đối với người làm công tác giảm nghèo; tổ chức đối thoại về chính sách giảm nghèo với người dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

Hồng Lan