Triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lưọng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024, UBND thành phố vừa triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn năm 2024. 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, các chỉ tiêu cần hoàn thành như: Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tồng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50%. Nhóm chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gồm tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thu tục hành chính đạt tối thiểu 100%; cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chỉnh điện tử đạt 100%; khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% người dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử từ hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID. Thực hiện giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dừ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được các mục tiêu đề ra. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần dảm báo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá thu tục hành chính.

Hồng Lan