Thực hiện giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2023

Để trang bị kiến thức, kỹ năng nghề đối với người lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, gắn đào tạo nghề ngắn hạn với giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, kết hợp tham gia xuất khẩu lao động và tạo cơ hội tìm kiếm, chuyển đổi việc làm phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, UBND thành phố Long Xuyên vừa xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 3.300 người lao động trên địa bàn thành phố theo các cấp trình độ; trong đó, có khoảng 1.950 lao động tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng tại địa phương; giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động; giới thiệu đưa 46 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu đào tạo nghề cho lao động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đào tạo nghề phải đảm bảo hiệu quả, thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách quy định; phù họp với điều kiện, thế mạnh của từng địa phương và đáp ứng nhu cầu của người lao động. Gắn thực hiện các tiểu dự án, nội dung thành phần về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo quy định hiện hành; tránh việc trùng lắp, chồng chéo các nội dung giữa các chương trình mục tiêu quốc gia. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động, lãnh đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác giới thiệu việc làm và công tác xuất khẩu lao động, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 

Hồng Lan