THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg

THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg

(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)

 

Đơn vị

Điểm tổng hợp

(22/4/2024)

Điểm chênh lệch

 

Điểm yêu cầu

 

 UBND TP. Long Xuyên

73,1

0

80-90

1

UBND phường Mỹ Bình

87,12

-0,03

80-90

2

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

85,87

-0,18

80-90

3

UBND xã Mỹ Khánh

85,87

-0,08

80-90

4

UBND phường Mỹ Thới

84,81

0

80-90

5

UBND phường Đông Xuyên

82,57

+0,23

80-90

6

UBND phường Mỹ Hòa

80,6

-0,84

80-90

7

UBND phường Mỹ Xuyên

80,23

+0,24

80-90

8

UBND phường Mỹ Long

80,48

+0,26

80-90

9

UBND phường Bình Đức

79,34

+0,07

80-90

10

UBND phường Mỹ Quý

71

-1,66

80-90

11

UBND phường Mỹ Thạnh

73,87

+0,32

80-90

12

UBND phường Mỹ Phước

71,52

+0,37

80-90

13

UBND phường Bình Khánh

70,63

+2,05

80-90

Hồng Lan