Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg

Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 

(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)

Tính đến ngày 15/4/2024

 

Đơn vị

Điểm tổng hợp

(08/4/2024)

Điểm chênh lệch

 

Điểm yêu cầu

 

 UBND TP. Long Xuyên

71,8

0

80-90

1

UBND phường Mỹ Bình

87,16

-0,09

80-90

2

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

85,05

-0,6

80-90

3

UBND xã Mỹ Khánh

85,77

+0,46

80-90

4

UBND phường Mỹ Thới

84,5

+0,4

80-90

5

UBND phường Đông Xuyên

82,03

+0,47

80-90

6

UBND phường Mỹ Hòa

80,94

-0,03

80-90

7

UBND phường Mỹ Xuyên

79,46

+0,83

80-90

8

UBND phường Mỹ Long

80,04

+1,79

80-90

9

UBND phường Bình Đức

78,07

+1,2

80-90

10

UBND phường Mỹ Quý

72,49

+0,48

80-90

11

UBND phường Mỹ Thạnh

73,12

+1,08

80-90

12

UBND phường Mỹ Phước

70,49

+0,32

80-90

13

UBND phường Bình Khánh

66,86

+0,9

80-90