Thành ủy Long Xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và thực hiện việc sử dụng và treo cờ Đảng

Ngày 5/2/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định 99 và Hướng dẫn 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của cờ Đảng Cộng san Việt Nam, qua đó tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính trang trọng, tôn nghiêm, đúng mục đích trong việc sử dụng cờ Đảng. Người đứng đầu cấp ủy đảng, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng ở địa bàn, đơn vị phụ trách. 

Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, đất nước và ý nghĩa của cờ Đảng, cách thức sử dụng cờ Đảng đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ công chức lãnh đạo trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp cần thực hiện nghiêm việc đặt cờ Đảng cùng với cờ Tổ quốc trên bàn làm việc. Cụ thể: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban và trưởng các đơn vị tương đương; cán bộ, công chức giữ chức vụ là Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ là chỉ huy đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên.

Thanh Hùng – TTCT TP