Rà soát, đánh giá thú tục hành chính năm 2024

UBND thành phố Long Xuyên ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn. Theo đó, các phòng ban ngành đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính hoặc cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc cho người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội...

 Việc rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, ban ngành cấp huyện và UBND các xã; trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp; ưu tiên là lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết trên thực tế.

Chú trọng rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế đề xuất đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các đơn vị, địa phương chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

Nguyễn Liên