Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 – 2024

Từ ngày 1-05-2024, sẽ có nhiều chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu lực thi hành.

- Nghị định 29/2024/NĐ-CP, ngày 6/03/2024 của Chính phủ về quy định Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/05/2024.

- Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, ngày 15/3/2024 của Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/05/2024.

- Nghị định số 34/2024/NĐ-CP, ngày 31/03/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/05/2024.

- Nghị định 35/2024/NĐ-CP, ngày 2/04/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú". Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/05/2024.

- Nghị định 36/2024/NĐ-CP, ngày 4/04/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/05/2024.

- Nghị định 38/2024/NĐ-CP, ngày 5/04/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/05/2024.

- Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg, ngày 26/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/05/2024.

- Thông tư 02/2024/TT-BTP, ngày 3/04/2024 của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/05/2024.

- Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT, ngày 29/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/05/2024.

Thanh Hùng – TTCT TP