Long Xuyên – đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử Đảng bộ thành phố

Trong thời gian qua, các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc thành phố rất quan tâm tổ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống địa phương, góp phần triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tóm tắt lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên giai đoạn 1927 – 2010 do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật xuất bản năm 2014. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ tổ chức học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, sinh hoạt, tuyên truyền đến các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáoTrung tâm Chính trị thành phố đưa nội dung tóm tắt lịch sử Đảng bộ thành phố vào chương trình giáo dục lý luận chính trị. Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố phối hợp tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phố;mở các chuyên trang, chuyên mục...đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân giúp cho mọi người hiểu, biết về lịch sử hào hùng của vùng đất và con người Long Xuyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ thành phố thông qua các đợt sinh hoạt, hoạt động phù hợp…đến thầy, cô giáo, các em học sinh tạo không khí phấn khởi, vui tươi, giúp giáo viên và học sinh hiểu rõ hơn về chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân thành phố Long Xuyên 1927-2010 nâng cao lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Thanh Hùng – TTCT TP