Long Xuyên - tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Để tổ chức tuyên truyền đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, phòng Tư pháp thành phố vừa triển khai kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024.

 Theo đó, nội dung tuyên truyền pháp luật gồm Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thanh tra, cùng một số văn bản,nghị định, thông tư có liên quan đến văn bản Luật. Dự kiến thời gian thực hiện ngày 06 tháng 3 năm 2024.

Bên cạnh, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức xã, phường, các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, tăng cường hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả của việc triển khai văn bản pháp luật.

Hồng Lan