Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1112/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thành phố về công tác cải cách hành chính thành phố Long Xuyên năm 2024, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thuộc thành phố. 

Theo đó, trong quý III và Quý IV năm 2024 sẽ kiểm tra cơ quan, đơn vị thành phố gồm phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Kinh tế; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các UBND phường Mỹ Thới, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên và xã Mỹ Khánh.

Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2024 tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra; kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; tình hình, kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh, thành phố ban hành; việc cập nhật cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thành phố và tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của thành phố và xã, phường.

Kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 25/2019 ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang; kiểm tra việc triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; thực hiện công tác thi đua khen thưởng gắn với công tác cải cách hành chính; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính.

Hồng Lan