Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hành chính tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 23/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang về tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hành chính tư pháp, UBND thành phố vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hành chính trên lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố.

          Thành phố yêu cầu Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, vai trò của các nhiệm vụ công tác được giao trên lĩnh vực công tác tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước và đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong từng lĩnh vực; đặc biệt là triển khai các quy trình có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Trong tổ chức thực hiện phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hành chính tư pháp theo quy định pháp luật. Đồng thời lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hành chính tư pháp vào việc thực hiện các kế hoạch triển khai văn bản pháp luật đã được ban hành.

Nguyễn Liên