Ban Thừng vụ Thành ủy Long Xuyên triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2010 – 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên vừa ban hành kế hoạch biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên giai đoạn 2010-2025. Theo đó, việc biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố nhằm ghi lại quá trình phát triển, về những chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo và thực tiễn xây dựng công tác đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thành phố; những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của các cấp ủy, góp phần xây dựng niềm tin, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần và ý chí cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển thành phố. 

Việc biên soạn lịch sử góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Đảng bộ thành phố và làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục lý luận chính trị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố hiểu rõ về lịch sử phát triển thành phố. Từ đó phát huy truyền thống thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ nói riêng thành phố nói chung ngày càng phát triển. Công tác biên soạn, sưu tầm tư liệu bổ sung phải đảm bảo tính Đảng, tính khách quan, tính khoa học; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai kế hoạch thực hiện, nhất là những vấn đề liên quan chuyên môn. 

Về nội dung lịch sử Đảng bộ thành phố, giai đoạn 1927 - 20210 được tóm tắt những nội dung cơ bản, cốt lõi từ từ tập Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên (1927 - 2010) và hoàn thành trước ngày 01/3/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên. Phần nội dung lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên, giai đoạn 2010 – 2025 sẽ được biên soạn hoàn thành vào tháng 9/2025 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Long Xuyên, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; ban ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch biên soạn “lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên” giai đoạn 2010 – 2025.

Thanh Hùng – TTCT TP