Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định Số 427/QĐ-UBND, ngày 21/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định Số 427/QĐ-UBND, ngày 21/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Ban Biên tập