UBND tinh An Giang ban hành Công văn số 511/UBND-NC, ngày 26/4/2024 về việc tuyên tuyền và tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

UBND tinh An Giang ban hành Công văn số 511/UBND-NC, ngày 26/4/2024 về việc tuyên tuyền và tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" (xin bấm vào link để xem toàn văn bản và https://s.net.vn/Boyg)

Ban Biên tập