UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử:

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh An Giang (Bấm vào đường link dưới để xem toàn văn bản)

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập