Thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”

Nhằm đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của chính quyền cấp xã theo hướng “Phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục” theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBND thành phố vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Long Xuyên. 

Theo đó, triển khai thí điểm tại UBND phường Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng. UBND thành phố yêu cầu việc thực hiện mô hình điểm phải được nghiêm túc, chặt chẽ, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình các bước thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm tạo chuyển biến, mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc triển khai thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ giúp đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, dựa vào mức độ hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang ở cơ sở, làm tiêu chí đánh giá hàng năm.

Việc triển khai thực hiện mô hình còn tập trung giải quyết kịp thời những thủ tục hành chính, các kiến nghị, đề xuất nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nhất là nên hành chính nhà nước được sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân.

Nguyễn Liên