THÔNG BÁO về việc đăng ký khai thác hoa chi chợ, nhà vệ sinh, bãi trông giữ xe chợ Long Xuyên năm 2024

THÔNG BÁO 

về việc đăng ký khai thác hoa chi chợ, nhà vệ sinh, bãi trông giữ xe chợ Long Xuyên năm 2024