THÔNG BÁO về việc công bố Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất Kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

THÔNG BÁO về việc công bố Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất Kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Ban Biên tập