Thanh Tra thành phố Long Xuyen công khai Kết luận thanh tra

Thanh Tra thành phố Long Xuyen công khai Kết luận thanh tra về trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh (bấm vào link bên dưới để xem toàn văn bản)
 

Ban Biên tập