Thành phố Long Xuyên triển khai thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và khai tử trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 1152/UBND-TH ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 03/2023/TT-BTP tới công chức làm công tác hộ tịch xã, phường và công chức các ngành có liên quan; tổng hợp số liệu, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và sử dụng chữ ký số theo đúng quy định.

Bộ phận Một cửa và UBND xã, phường niêm yết, công khai thủ tục hành chính (trực tiếp, trực tuyến), trong đó có mẫu tờ khai, mẫu điện tử tương tác phục vụ thực hiện thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP, để tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch (mẫu bản điện tử giấy tờ hộ tịch được ban hành kèm theo phụ lục 3 của Thông tư số 03/2023/TT-BTP) cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định; rà soát, bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông thủ tục hành chính, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số để ký số bản điện tử giấy khai sinh và trích lục khai tử.

Nguyễn Liên