QUYẾT ĐỊNH công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành QUYẾT ĐỊNH số 216/QĐ-UBND, ngày 11/01/2024 Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập