Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III năm 2023 trên địa bàn Long Xuyên

Trong quý III/2023, công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thành phố, tại các cơ quan, đơn vị thành phố  và phường xã tiếp tục duy trì nền nếp trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và của ngườu dân. 

Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và UBND xã, phường tiếp tục hoạt động ổn định đảm bảo theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã ban hành. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của thành phố và xã, phường đến ngày 10/06/2023- 09/09/2023, trả kết quả 14.908 hồ sơ (thành phố 3.694 hồ sơ và xã, phường 11.214 hồ sơ) đạt 97,5%; hồ sơ chưa đến hạn đang chờ giải quyết là 906 hồ sơ đạt 2,5% toàn thành phố. Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và toàn trình gồm tiếp nhận 14.973 hồ sơ, trong đó nhận trực tuyến 9.745 hồ sơ đạt 65% (mức độ 3 là 4.727 hồ sơ, toàn trình là 5.018 hồ sơ); kết quả thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích được 2.355 hồ sơ (thành phố 1.376 hồ sơ, xã phường 979 hồ sơ) đạt 10,14% trên tổng thực nhận hồ sơ. Thành phố đã triển khai, tổ chức thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử, đã tiếp nhận và giải quyết 1.018 hồ sơ. Thực hiện tính năng thông báo nộp phí, lệ phí hồ sơ trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang với 540 lượt hồ sơ, thu 12.651.244 đồng.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện ngày không viết, ngày không hẹn, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố và UBND Phường, xã là 4.182 hồ sơ. Mô hình thư chúc mừng và chia buồn (phường, xã) 1.386 lượt thư. Mô hình “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú” với 287 trường hợp. Thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế 502 hồ sơ.

Hồng Lan