Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Xuyên

  • Bà: La Thị Lan Thanh

    (Chủ tịch phường)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế.

01/11/2022

Ủy ban nhân dân phường mỹ Xuyên thông tin những nội dung người dân cần quan tâm về Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.