Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Bình

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Phường Mỹ Bình triển khai công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động trưởng khóm nhiệm kỳ 2017-2022

05/05/2021

Phường Mỹ bình tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND phường về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng khóm nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 5/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ bình tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND phường về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng khóm nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt và hướng dẫn các văn bản nghiệp vụ liên quan đến công tác kéo dài nhiệm kỳ hoạt động và quy trình bầu bổ sung Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo kế hoạch, tiến hành phát phiếu ý kiến cử tri hộ gia đình đối với tín nhiệm chức danh Trưởng khóm, nhiệm kỳ 2017 – 2022, được thực hiện đúng quy trình, thủ tục về việc áp dụng nhiệm kỳ cho Trưởng khóm trên địa bàn, thay thế cho nhiệm kỳ 2,5 đang áp dụng hiện nay, sẻ kéo dài nhiệm kỳ hoạt động đủ 5 năm. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động Trưởng khóm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong để lựa chọn những người có uy tín để công nhận chức danh Trưởng khóm. Sau đó, tổ chức bầu cử Trưởng khóm nhiệm kỳ mới đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của khóm trên địa bàn thành phố.

Đối với việc Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022, dự kiến bầu 07 thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo Điều 7 Nghị định 159 quy định. Nội dung, trình tự, thủ tục bầu cử thực hiện như quy trình chuyển tiếp, công nhận chức danh Trưởng khóm.

Theo kế hoạch, Thời gian bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2020 – 2022 và kết quả lấy phiếu tín nhiệm Trưởng khóm được thực hiện trước 19 tháng 6 năm 2020./.

 

UBND phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mybinh.All Rights Reserved