Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Long Xuyên
  •  
  •  23/10/2020
  • A- A A+

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Long Xuyên
a.  Giới thiệu 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố (gọi tắt là Bộ phận 1 cửa thành phố) được thành lập đầu tiên vào năm 2003, Quyết định số 617/QĐ.UBND ngày 18/12/2003; thời điểm này Trung ương chưa ban hành quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, Long Xuyên căn cứ vào Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2597/QĐ.UB.TC ngày 16/12/2003 để thành lập Bộ phận 1 cửa thành phố.
Lúc mới thành lập chỉ có 05 công chức tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực như: đăng ký kinh doanh, địa chính, xây dựng, chứng thực, lao động - thương bính và xã hội. 
Việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm  phiền hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trên cơ sở đó, ngày 31/12/2008, UBND TPLX ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND kiện toàn Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận 1 cửa thành phố thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố, do Chánh Văn phòng phụ trách, công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa được điều động từ các cơ quan chuyên môn. Tổng cộng có 12 công chức (tăng 7 công chức so với thời điểm mới thành lập), phụ trách tiếp nhận các lĩnh vực như: kê khai thuế, xây dựng, nhà ở, đăng ký kinh doanh, chứng thực, đất đai, lao động - thương binh và xã hội, kho bạc, công an thành phố 
Nhằm nâng chất Bộ phận 1 cửa, UBND thành phố tiếp tục kiện toàn Bộ phận 1 cửa vào các năm 2013, 2016 và gần đây nhất là năm 2019 triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thành phố đã kiện toàn lại Bộ phận 1 cửa về cơ cấu tổ chức hoạt động, về điều kiện, tiêu chuẩn công chức làm việc, về quy trình giải quyết TTHC. Về nhận sự có 12 công chức đảm nhiệm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định 3208 của tỉnh.
Từ ngày 01/4/2020, BP 1 cửa TP đã kết hợp với Bưu điện TPLX trả kết quả giải quyết TTHC miễn phí dịch vụ bưu điện đến tận nhà cho người dân. Bắt đầu từ  ngày 01/6/2020 Bưu điện sẽ tiếp nhận và TKQ thủ tục hành chính miễn phí dịch vụ bưu điện đến tận nhà cho người dân. Hay nói khác hơn là sẽ thực hiện 2 chiều: tiếp nhận tại nhà và trả kết quả tại nhà.
Những việc làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính của thành phố, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến xã, phường trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả gắn với mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân; Công sở thân thiện vì dân phục vụ”.
b. Đính kèm:
QĐ 228/QĐ-UBND ngày 19/02/2019: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
QĐ 229/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
2. Phòng Kinh tế
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về  việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên
3. Phòng LĐTBXH
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về  việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Long Xuyên
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Long Xuyên
5. Phòng Tư pháp
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên
6. Phòng Văn hóa và Thông tin
Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Long Xuyên
7. Phòng Nội vụ
8. Phòng Quản lý đô thị
10. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên.
11. Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND


Các tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang