Long Xuyên - đẩy mạnh thực hiện Chương trình việc làm năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - đẩy mạnh thực hiện Chương trình việc làm năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  05/08/2022
  • A- A A+

Nhằm đảm bảo cho mọi người lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động đều có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nền kinh tế - xã hội của thành phố nhanh và bền vững. Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm năm 2022 trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Theo đó, trong năm 2022 thành phố phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 4.500 lao động, trong đó giải quyết việc làm thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 46 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%. Tổ chức tập huấn nâng cao nâng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm tại cấp huyện và cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngu lao động đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, khu vực nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

Hồng LanTheo đó, trong năm 2022 thành phố phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 4.500 lao động, trong đó giải quyết việc làm thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 46 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%. Tổ chức tập huấn nâng cao nâng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm tại cấp huyện và cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngu lao động đáp ứng yêu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, cung cấp thông tin, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, khu vực nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời hoàn thành tốt chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang