Long Xuyên thực hiện rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên thực hiện rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025
  •  Hồng Lan
  •  14/07/2022
  • A- A A+

Tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ UBND 02 xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng thực hiện các nội dung sau:

UBND xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng chủ động tổ chức việc rà soát, tự đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tiếp tục hoàn chỉnh việc tự đánh giá trong thời gian sớm nhất. Riêng xã Mỹ Hòa Hưng phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 theo lộ trình đã đăng ký.

Các phòng, ban ngành phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu theo dõi, cập nhật các văn bản hướng dẫn liên quan, phối hợp, hỗ trợ UBND xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng thực hiện việc rà soát, tự đánh giá và kiểm tra, xác nhận nội dung tự đánh giá mức độ đạt được để làm cơ sở xây dựng Đề án tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025.

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố (Phòng Kinh tế) tiếp tục theo dõi, cập nhật các văn bản hướng dẫn của bộ ngành Trung ương, sở ngành tỉnh, đôn đốc các phòng, ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao; báo cáo đề xuất UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố điều chỉnh kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang