Thành ủy Long Xuyên ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thành ủy Long Xuyên ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
  •  TTCT TP
  •  08/02/2023
  • A- A A+

Ngày 18/01/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Long xuyên đã ban hành Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ chính trị năm 2023 (NQ số 04-NQ/TU).

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Công tác xây dựng đảng và công tác dân vận của đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, thành phố đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai kịp thời các chủ trương đúng quy định; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thông báo và kết luận Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện theo chương trình đã xây dựng. Công tác dân vận của đảng ngày càng đi vào chiều sâu đã góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Về kinh tế - xã hội, thành phố có bước phục hồi và tăng tốc phát triển nhanh, đúng định hướng với 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 08 chỉ tiêu vượt. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Chất lượng dạy và học được chú trong nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, UBND thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp hạng nhất trong 11 huyện, thị, thành.

 Một số hạn chế đặt ra 

Một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển du lịch, chuyển đổi số còn chậm. Công tác quản lý về trật tự xây dựng, quản lý đất công từng lúc, từng nơi còn xảy ra tình trạng sai phạm. Tiến độ thi công, tiến độ giải ngân một số công trình, dự án trọng điểm chưa đảm bảo theo tiến độ. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Một số ít người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng đảng…

Về nhiệm vụ năm 2023

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với quan điểm: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Thành ủy đặt ra 11 chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện trong năm 2023. Cụ thể: (1) Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành), trong đó: Công nghiệp: 35.440 tỷ đồng; Xây dựng: 7.641 tỷ đồng và Nông nghiệp: 2.591 tỷ đồng. (2) Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 24.611 tỷ đồng. (3) Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 8.281 tỷ đồng. (4) Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 1.345 tỷ đồng. (5) Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 1.183 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản: 237 tỷ đồng. (6) Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân: 93,8%.(7) Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia: 87,5% (công nhận mới 03 trường). (8) Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 5.000 lao động. (9) Đào tạo nghề cho 3.300 lao động. (10) Tỷ lệ hộ nghèo: Phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm 0,04% (theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025). (11) Phát triển đảng viên mới phấn đấu đạt 3% so với tổng số đảng viên.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp, gồm:

Nhóm nhiệm vụ vê công tác xây dựng đảng và công tác dân vận. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện chương trình hành động của Thành ủy, tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và thực hiện tốt quy chế hoạt động về thực hiện NQ số 35- NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện NQ số 21 của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2023 - 2025 theo kế hoạch. Tiếp tục bổ sung, sắp xếp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý gắn với kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thành phố và phường, xã. Ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện Kết luận số 34- KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử cùng các giải pháp hỗ trợ, thúc đấy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thực hiện kết nối cung cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất giới thiệu sản phẩm hàng hóa với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư Cụm công nghiệp Bình Đức. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ; thực hiện tốt Chương trình Phát triển khoa học và công nghệ gắn với đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ thích ứng với tác động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả vào đời sống sản xuất. Triển khai kế hoạch phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái và đề án nông nghiệp đa mục tiêu. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, theo dõi tình hình dự báo thời tiết, thiên tai và triển khai thực hiện phòng tránh, kịp thời khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản, ổn định đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đồng thời điều chỉnh, cập nhật quy hoạch chung của hai xã cho phù hợp gắn với triển khai thực hiện đề án OCOP – Mỗi xã một sản phẩm.

Tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tăng cường công tác thu hồi nợ, hạn chế tình trạng nợ mới phát sinh và nợ đọng, tổ chức tốt công tác đôn đốc thu nộp, đảm bảo huy động kịp thời số thu vào ngân sách. Triển khai các dự án phát triển đô thị thông minh, gắn với điều chỉnh các quy hoạch  cho phụ hợp. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; huy động có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội và các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phổ. Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2023.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng chất các đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Giữ vững và nâng tỉ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ thành phố đến phường xã. Tập trung nguồn lực để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, gắn công tác đào tạo nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm… Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công.

Nhóm nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực phòng thủ. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành diễn tập các phường, xã chặt chẽ, an toàn. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tổ chức hoạt động tết Quân - Dân. Tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, số định danh điện tử, dịch vụ công về cư trú trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Tiếp tục thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu và dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước. Tăng cường thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Đẩy mạnh hơn nữa giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công ích. Duy trì, nâng chất các mô hình hiệu quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyên, quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức vê công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Với những nhiệm vụ giải pháp trên, năm 2023 thành phố sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng thêm giàu đep, văn minh.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang