Thành phố Long Xuyên kết quả vận động Quỹ Khuyến học, Khuyến tài, giai đoạn 2021 - 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên kết quả vận động Quỹ Khuyến học, Khuyến tài, giai đoạn 2021 - 2023
  •  Thanh Hùng
  •  21/08/2023
  • A- A A+

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, thành phố đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn, thành phố Long Xuyên đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện Đề án số 347/ĐA-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng Quỹ khuyến học trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 14/7/2021 về Vận động xây dựng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2023.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung triển khai và quán triệt thông suốt trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo; chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đảm bảo điều kiện học tập trên địa bàn thành phố. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời thông qua các mô hình, phong trào thi đua như chương trình “Tiếp bước đến trường”, mô hình gian hàng “Văn phòng phẩm 0 đồng”, hỗ trợ học bổng, học phẩm, bảo hiểm y tế, phong trào xây dựng “xã hội học tập”, “gia đình hiếu học”,… nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội thấy rõ tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài của thành phố với mức tối thiểu 2 tỷ đồng và cho chủ trương thành lập quỹ ở 13/13 phường, xã trên địa bàn thành phố với mức tối thiểu 500 triệu đồng/phường xã.

Trong tổ chức thực hiện, thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp huy động sự đóng góp, ủng hộ của các nguồn lực xã hội, tranh thủ sự quan tâm đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, cựu học sinh thành đạt, kể cả vận động đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đồng thời hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chế, điều lệ hoạt động quản lý, sử dụng quỹ ở phường, xã; quy định nội dung, định mức, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn quỹ; việc tổ chức thành lập Ban điều hành, Hội đồng quản lý quỹ và các điều kiện đảm bảo theo quy định.

Đến nay, tổng số tiền vận động xây dựng nguồn Quỹ Khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố được hơn 11,565 tỷ đồng; thành phố và 13/13 phường, xã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký thành lập và được cấp phép hoạt động theo quy định, đã tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động; trong đó: đến tháng 6/2023, Hội Khuyến học thành phố vận động đạt 2,3 tỷ đồng; đến tháng 8/2023, cấp phường, xã vận động được 9,3 tỷ đồng (tương đương trên 500 triệu đồng/phường, xã).

Đới với các phường xã, năm 2021, UBND phường Mỹ Bình ra mắt Quỹ (11/2019) và xã Mỹ Khánh (3/2021) với tổng số tiền vận động là 1.848.660.200 đồng. Năm 2022, UBND phường Đông Xuyên, Mỹ Thạnh, Mỹ Long, Mỹ Hòa, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa Hưng ra mắt Quỹ Khuyến học, Khuyến tài, với tổng số tiền vận động là 5.132.088.484 đồng và năm 2023 UBND phường Bình Đức, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Bình Khánh ra mắt Quỹ Khuyến học, Khuyến tài, với tổng số tiền vận động là 2.285.000.000 đồng.

Về kết quả tổ chức chăm lo, hỗ trợ các đối tượng từ nguồn quỹ, giai đoạn 2021-2023, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua với nhiều mô hình hay, thiết thực trong đó nổi bật với chương trình “Tiếp bước đến trường”, cùng với các hoạt động cấp phát học bổng, học phẩm, tổ chức gian hàng “Văn phòng phẩm 0 đồng”, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế... đã chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn được an tâm học tập. Qua đó, thành phố đã chăm lo, hỗ trợ đầu năm học cho 124 lượt học sinh, với số tiền 62 triệu đồng; phường, xã hỗ trợ 3.838 lượt học sinh, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua các hoạt động phong trào đã hỗ trợ học phẩm, dụng cụ học tập cho 502 lượt học sinh, với kinh phí thực hiện 169 triệu đồng; thành phố hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 734 học sinh, với số tiền hơn 210 triệu đồng; phường, xã hỗ trợ 2.897 học sinh, với số tiền 850 triệu đồng.

Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, lộ trình ra mắt Quỹ Khuyến học, Khuyến tài từ thành phố đến các xã phường. Chính nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì thế hệ trẻ của các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể góp phần chung tay chăm lo cho học sinh trên địa bàn nên việc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài thành phố và phường xã nhận được sự đồng thuận cao, góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, thành phố và phường xã tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy trách nhiệm của các ban ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp chăm lo khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa hoạt động Quỹ khuyến học, khuyến tài. Tăng cường vận động nguồn lực xã hội đóng góp vào Quỹ khuyến học, khuyến tài; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn vốn của Quỹ để kịp thời chăm lo, động viên, khích lệ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao phấn đấu học tập thật tốt.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang