TPLX triển khai KH thực hiện NQ của Đảng
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
TPLX triển khai KH thực hiện NQ của Đảng
  •  TTCT TP
  •  24/04/2023
  • A- A A+

về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Trong những năm qua, thành phố Long Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển ngành; hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên; bảo vệ môi trường nông thôn, cảnh quan du lịch và tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý các cấp. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp, tranh thủ vốn đầu tư của Trung ương, đẩy mạnh xã hội hoá, đồng thời khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu của các ngành, đơn vị, để thực hiện thắng lợi từng nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy An Giang, thành phố Long Xuyên tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để tăng cường đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Long Xuyên trong thời gian tới.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 thành phố sẽ tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm đô thị; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về đất đai, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để triển khai thực hiện, thành phố đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai nghị quyết, đẩy mạng công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai. Tổ chức tuyên truyền một cách hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội về các nội dung và tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thê chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai kế hoạch đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai cho cộng đồng.

2. Phối hợp với tỉnh, các ngành có liên quan hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triền nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Xuyên, thời kỳ 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính liên kết ngành; nâng cao chất lượng, tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao chất lượng công tác lập và triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên đầu tư tập trung để hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình hạ tầng then chốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp đất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật. Rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và việc đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước theo quy định.

Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng khu tái định cư bảo đảm chất lượng trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghê, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Thực hiện tốt việc điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể theo hướng dẫn, đúng qui định pháp luật. Theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất gắn với cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Chú trọng thực hiện việc quy hoạch và khai thác, sử dụng diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng và vùng phụ cận, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông đô thị có lợi thế; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tạo điều kiện để đất đai tham gia vào thị trường bất động sản. Chủ động tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình đầu tư.

3. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính,chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, công khai các thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện. Rà soát và đề xuất hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Theo dõi và cập nhật bộ chỉ tiêu của ngành tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ; nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại để kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng thửa đất; chia sẻ thông tin quản lý cho thị trường bất động sản; thực hiện đăng ký đất đai ngay trên hệ thống mạng góp phần cải cách thủ tục hành chính.

4. Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật.

5. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Phối hợp tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch và xử lý dứt điểm các tranh chấp đất đai kéo dài.

6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất. Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai, phải chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý vi phạm pháp luật, trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai.

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai để xử lý kịp thời, hiệu quả./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang