UBND thành phố triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
UBND thành phố triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa năm 2023
  •  Hồng Lan
  •  11/07/2023
  • A- A A+

Thực hiện Công văn số 1378/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 09/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố hướng dẫn việc thực hiện các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ năm 2023 trở về sau.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai nội dung Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị được biết.

Kể từ năm 2023 không thực hiện việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”. Trên địa bàn thành phố chỉ thực hiện đăng ký và xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Các nội dung chi tiết thực hiện theo Hướng dẫn số 2171/SVHTTDL-XDNSVHGĐ, ngày 11/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các biểu mẫu Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ do Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn thực hiện theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 108/HD-LĐLĐ ngày 18/4/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.

Về thực hiện danh hiệu phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh” thực hiện theo Công văn số 770/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 05/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang