Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Long Xuyên
  •  Nguyễn Liên
  •  29/07/2023
  • A- A A+

Để quản lý khoáng sản chặt chẽ, công khai, minh bạch nguồn tài nguyên khoáng sản, khai thác sử dụng khoáng sản có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND thành phố Long Xuyên vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, công tác triển khai quy hoạch khoáng sản phải theo quy hoạch chung của tỉnh, có tầm nhìn chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia.

Với mục tiêu chung là: Tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, khai thác tiết kiệm, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các khu vực khai thác khoáng sản. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động khoáng sản.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các phường xã tổ chức điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải đi trước một bước, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên bố trí ngân sách và có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản khoáng sản, tập trung điều tra, đánh giá các khoáng sản chiến lược, quan trọng. Các thông tin, dữ liệu khoáng sản phải quản lý tập trung, thống nhất.

Tổ chức quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch các nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo đảm công bằng xã hội, tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất, khoáng sản. Đảm bảo nguồn ngân sách thu được từ tài nguyên khoáng sản cần được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang